அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்தஹூ!!!

அல்-குர்ஆன்

எண்


ஸூராவின் பெயர்


வசனங்கள்


தமிழ்


அரபி
1
 அல்ஃபாத்திஹா
 07
2
 ஸூரத்துல் பகரா
 286
3
 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான்
 200
4
 ஸூரத்துன்னிஸாவு
 176
5
 ஸூரத்துல் மாயிதா
 120
6
 ஸூரத்துல் அன்ஆம்
 165
7
 ஸூரத்துல் அஃராஃப்
 206
8
 ஸூரத்துல் அன்ஃபால்
 75
9
 ஸூரத்துத் தவ்பா
 129
10
 ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி)
 109
11
 ஸூரத்து ஹூது
 123
12
 ஸூரத்து யூஸுஃப்
 111
13
 ஸூரத்துர் ரஃது
 43
14
 ஸூரத்து இப்ராஹீம்
 52
15
 ஸூரத்துல் ஹிஜ்ர்
 99
16
ஸூரத்துந் நஹ்ல்
 128
17
 பனீ இஸ்ராயீல்
 111
18
 ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு
 110
19
 ஸூரத்து மர்யம்
 98
20
 ஸூரத்து தாஹா
 135
21
 ஸூரத்துல் அன்பியா 
 112
22
 ஸூரத்துல் ஹஜ்
 78
23
 ஸூரத்துல் முஃமினூன்
 118
24
 ஸூரத்துந் நூர்
 64
25
 ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான்
 77
26
 ஸூரத்துஷ்ஷுஃரா
 227
27
 ஸூரத்துந் நம்லி
 93
28
 ஸூரத்துல் கஸஸ்
 88
29
 ஸூரத்துல் அன்கபூத்
 69
30
 ஸூரத்துர் ரூம்
 60
31
 ஸூரத்து லுக்மான்
 34
32
 ஸூரத்துஸ் ஸஜ்தா
 30
33
 ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப
 73
34
 ஸூரத்துஸ் ஸபா
 54
35
 ஸூரத்து ஃபாத்திர்
 45
36
 ஸூரத்து யாஸீன்
 83
37
 ஸூரத்துஸ் ஸாஃப்ஃபாத்
 182
38
 ஸூரத்து ஸாத்
 88
39
 ஸூரத்துஜ்ஜுமர்
 75
40
 ஸூரத்துல் முஃமின்
 85
41
 ஸூரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா
 54
42
 ஸூரத்துஷ் ஷூறா
 53
43
 ஸூரத்துஜ் ஜுக்ருஃப்
 89
44
 ஸூரத்துத் துகான்
 59
45
 ஸூரத்துல் ஜாஸியா
 37
46
 ஸூரத்துல் அஹ்காஃப்
 35
47
 ஸூரத்து முஹம்மது(ஸல்)
 38
48
 ஸூரத்துல் ஃபத்ஹ்
 29
49
 ஸூரத்துல் ஹுஜுராத்
 18
50
 ஸூரத்து ஃகாஃப்
 45
51
 ஸூரத்துத் தாரியாத்
 60
52
 ஸூரத்துத் தூர் 
 49
53
 ஸூரத்துந்நஜ்ம்
 62
54
 ஸூரத்துல் கமர்
 55
55
 ஸூரத்துர் ரஹ்மான்
 78
56
 ஸூரத்துல் வாகிஆ
 96
57
 ஸூரத்துல் ஹதீத்
 29
58
 ஸூரத்துல் முஜாதலா
 22
59
 ஸூரத்துல் ஹஷ்ர்
 24
60
 ஸூரத்துல் மும்தஹினா
 13
61
 ஸூரத்துஸ் ஸஃப்ஃபு
 14
62
 ஸூரத்துல் ஜுமுஆ
 11
63
 ஸூரத்துல் முனாஃபிஃகூன்
 11
64
 ஸூரத்துத் தஃகாபுன்
 18
65
 ஸூரத்துத் தலாஃக்
 12
66
 ஸூரத்துத் தஹ்ரீம்
 12
67
 ஸூரத்துல் முல்க்
 30
68
 ஸூரத்துல் கலம்
 52
69
 ஸூரத்துல் ஹாஃக்ஃகா
 52
70
 ஸூரத்துல் மஆரிஜ்
 44
71
 ஸூரத்து நூஹ்
 28
72
 ஸூரத்துல் ஜின்னு
 28
73
 ஸூரத்துல் முஸ்ஸம்மில்
 20
74
 ஸூரத்துல் முத்தஸ்ஸிர்
 56
75
ஸூரத்துல் கியாமா
 40
76
ஸூரத்துத் தஹ்ர்
 31
77
 ஸூரத்துல் முர்ஸலாத்
 50
78
 ஸூரத்துந் நபா
 40
79
 ஸூரத்துந் நாஜிஆத் 
 46
80
 ஸூரத்து அபஸ
 42
81
 ஸூரத்துத் தக்வீர்
 29
82
 ஸூரத்துல் இன்ஃபிதார்
 19
83
 ஸூரத்துல் முதஃப்ஃபிஃபீன்
 36
84
 ஸூரத்துல் இன்ஷிகாக்
 25
85
 ஸூரத்துல் புரூஜ் 
 22
86
 ஸூரத்துத் தாரிஃக்
 17
87
 ஸூரத்துல் அஃலா
 19
88
 ஸூரத்துல் காஷியா
 26
89
 ஸூரத்துல் ஃபஜ்ரி
 30
90
 ஸூரத்துல் பலத்
 20
91
 ஸூரத்துஷ் ஷம்ஸ்
 15
92
 ஸூரத்துல் லைல்
 21
93
 ஸூரத்துள் ளுஹா 
 11
94
 ஸூரத்து அலம் நஷ்ரஹ் 
 08
95
 ஸூரத்துத் தீன் 
 08
96
 ஸூரத்துல் அலஃக்
 19
97
 ஸூரத்துல் கத்ரி 
 05
98
 ஸூரத்துல் பய்யினா
 08
99
 ஸூரத்துஜ் ஜில்ஜால்
 08
100
 ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி
 11
101
 ஸூரத்து அல்காரிஆ
 11
102
 ஸூரத்துத் தகாஸுர்
 08
103
 ஸூரத்துல் அஸ்ரி
 03
104
 ஸூரத்துல் ஹுமஜா
 09
105
 ஸூரத்துல் ஃபீல்
 05
106
 ஸூரத்து குறைஷின்
 04
107
 ஸூரத்துல் மாஊன்
 07
108
 ஸூரத்துல் கவ்ஸர்
 03
109
 ஸூரத்துல் காஃபிரூன்
 06
110
 ஸூரத்துந் நஸ்ர்
 03
111
 ஸூரத்துல் லஹப் 
 05
112
 ஸூரத்துல் இஃக்லாஸ்
 04
113ஸூரத்துல் ஃபலக்  05DOWNLOADDOWNLOAD
  114   ஸூரத்துந் நாஸ்  06 DOWNLOAD DOWNLOAD